Policijas darba secinājumi un priekšlikumi

Darba organizācija policijas iecirkņos Latvijas mērogā praksē ir detalizēti izstrādāta, tomēr praksē tajā ir vērojami dažādi problemātiski aspekti. Strauja situācijas uzlabošana nav iespējama bez problēmu apzināšanas un visu iesaistīto pušu darba to novēršanai un alternatīvu meklēšanai. Tomēr precīzi apgalvot, ka policijas dienestā strādājošo darbinieku trūkums ir saistīts ar paša darba organizēšanu. Policijas darbinieku stāžs ir pietiekoši liels, tāpēc var teikt, ka darba iestādes struktūra tiek ik pa laikam atjaunota un rūpīgi izstrādāta.

Policija pievērš uzmanību kārtējiem darba plāniem, kas ir nozīmīgākā plānošanas organizācijas daļa policijas iecirknī. Ir vērojama tendence, ka iecirkņa darba efektivitāte ir vērtēta pēc darbinieku rezultātiem. Labāks risinājums būtu vērtēt arī iecirkņa darbu kopumā. Darba ražīgums, zema darba efektivitāte u. c. nevar būt saistīts tikai ar personālsastāvu. Ražīguma, kvalitātes un efektivitātes rādītāji var uzlaboties, mainot pieeju no iecirkņa vadības puses. Darbs kopumā tiek veikts atbilstoši policijas reglamentiem un citiem noteikumiem, kas regulē policijas darbību.

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā prasības policijas darbinieku profesionalitātei pieaug. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta policijas un sabiedrības sadarbībai. Darba kvalitāti nevar novērtēt tikai pēc tā, cik daudz noziegumu reāli ir atklāti. Tā kā valsts policija savus pienākumus pilda 24/7, ir svarīga laba darba organizācija ar papildus motivāciju. Šis ir problemātisks aspekts, ko pierāda tas, ka ir vērojams policijas darbinieku iztrūkums. Policijai ir jāspēj darboties vismaz divos virzienos vienlaikus – atklāt smagos noziegumus un izskatīt sabiedriskās kārtības un drošības pārkāpumus. Vadības struktūrā ir vērojams, ka vadība ir koncentrēta samērā nelielā lokā. Iespējams, ka vairāk vadītāju ļautu samazināt distanci starp pārējiem darbiniekiem, kā arī uzlabotu kontroli un savstarpējo vienotību. Pozitīvi vērtējama struktūras un dažādu citu noteikumu dokumentācija, tajā skaitā daudzas izvirzītās prioritātes no Valsts policijas puses, kuras ir arī Daugavpils iecirkņa interesēs. Līdz ar to var teikt, ka arī šis policijas iecirknis nav attālināts no pārējiem, lai gan atrodas valsts vienā no tālākajiem nostūriem, kas vienlaikus ir arī tuvu Krievijas robežai. Tas vienlaikus ietekmē arī pašu iedzīvotāju sastāvu, kur ir vērojams krievu valodā runājoši īpatsvars. Līdz ar to policijas darbiniekiem ir jāprot sazināties arī krieviski, bet vienlaikus nedrīkst aizmirst par to, ka dokumentācija tiek iesniegta valsts valodā, tātad Latviešu valodā. Sabiedrībā jau vairākas reizes ir nonākusi pie informācijas, ka policijas darbiniekiem ir problēmas tieši ar valsts valodu un tā praktiski netiek izmantota un pēc Valsts Valodas centra (VVC) atklājās, ka daudzi nemaz nesaprot ko viņiem saka. Līdz ar to dažiem darbiniekiem tika noteiktas atkārtotas pārbaudes pēc kāda noteikta laika. Ja darbinieks nespēj tos veikt, viņš vai viņa tiek atstādināts no darba. Līdz ar to valoda ir vēl viens aspekts, kas ir ļoti svarīga sastāvdaļa veiksmīgam darbam un tā organizācijai, jo ar krievu valodas zināšanām vien ar to nepietiek. Daugavpils policijas darbam ir vērojami dažādi pozitīvi darba aspekti, bet ir arī dažādas jomas vai aspekti pie kuriem vairāk vai mazāk ir jāpiestrādā.

Atsauce uz tekstā atspoguļoto informāciju.